Mijn werkwijze

Aanmelding

Bij de aanmelding is er contact over wie er wordt aangemeld en kort de reden waarom. Ik zal dan aangeven op welke termijn ik uw medewerker kan zien.

Ik werk met korte wachttijden. Streven is om de intake in dezelfde week in te plannen. 

Intake

Bij de intake wordt er meteen gestart met de hulpverlening. De intake heeft als doel om vast te stellen wat de hulpvraag precies is. Welke factoren van invloed zijn op het probleem. Naast factoren die het probleem veroorzaken worden de oplossingen in kaart gebracht. Gekeken wordt welke triggers er zijn. Wat de invloed is van de context waarin het probleem ontstaan is. Welke personen in het netwerk van de persoon ondersteunend kunnen zijn. Natuurlijk altijd indien nodig. 

Tijdens de intake wordt er meteen gestart met de hulpverlening. Het is daarom niet mogelijk om een gratis kennismakingsgesprek te hebben. De intake duurt gemiddeld 1,5 uur, gevolgd door een half uur administratie in de vorm van dossiervorming, terugkoppeling en facturatie. 

Vervolggesprekken

Tijdens de intake is er samen met de medewerker een inschatting gemaakt van de duur van het hulpverleningstraject. Tijdens de vervolggesprekken wordt er gericht gewerkt aan het afgesproken doel van de hulpverlening. Ik werk kortdurend oplossingsgericht met het vijfgespreksmodel. In de praktijk is dat gemiddeld 4 tot 6 gesprekken.  Een vervolggesprek duurt gemiddeld 1 uur en een half uur administratieve werkzaamheden. 

Afronding

Aan het einde van de hulpverlening vindt er een afrondend gesprek plaats. Het traject wordt geëvalueerd en er worden eventueel afspraken gemaakt hoe de medewerker zelf verder kan.  

Rapportage, dossiervorming en jaarrapportage

Bij opdrachtgevers met meerdere cliënten vindt na elk gesprek een terugkoppeling plaats. Deze terugkoppeling wordt met instemming van en in samenwerking met de werknemer opgesteld. 

Informatie over de hulpverlening wordt vastgelegd in een speciaal beveiligd dossierprogramma. Vanuit dit programma is het mogelijk om bij grote opdrachten kwartaal- en jaarrapportages te vertrekken. Ik werk met inachtneming van de wettelijke voorschriften vanuit de privacywetgeving en de beroepscode van de BPSW. Meer weten zie privacy.